Koal

Regulamin

Zapoznaj się z regulaminem naszego serwisu

WARUNKI KORZYSTANIA Z TREŚCI MULTIMEDIALNYCH W SERWISIE WWW.KOAL.PL

 1. Wszystkie materiały umieszczone w serwisie www.koal.pl są chronione prawami autorskimi. Właścicielem praw majątkowych do umieszczonych na stronie materiałów jest firma KOAL – Ul. Długie Ogrody 18/lok. U01, 80-765 Gdańsk
   
 2. Na zasadzie art. 17 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, właściciel autorskich praw majątkowych, z zastrzeżeniem art. 25 ust.1 pkt.1 tejże ustawy informuje, że dalsze rozpowszechnianie materiałów opublikowanych na stronie internetowej www.koal.pl bez pisemnej zgody autora jest zabronione niezależnie od celu;
   
 3. Firma KOAL zastrzega sobie wszelkie prawa własności intelektualnej do treści multimedialnych publikowanych na stronie www.koal.pl. Znaki towarowe i logo używane w związku z Usługami są znakami towarowymi firmy KOAL. KOAL, logo „KOAL” oraz inne znaki towarowe KOAL, znaki usługi, grafika i logo używane w powiązaniu z naszymi Usługami są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy KOAL;
   
 4. Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie zamieszczonych na stronie fotografii, nagrań audio oraz wideo, jak również grafik, projektów, broszur, tekstów, szaty graficznej, treści zawartych w prezentacji itp. pod groźbą sankcji prawnych, odszkodowania w kwocie  do 500 000,00 złotych dochodzonego w drodze powództwa cywilnego.
   
 5. Zabrania się umieszczania w/w materiałów lub ich części pochodzących ze strony www.koal.pl na jakimkolwiek serwisie internetowym lub serwerze.
   
 6. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać Konta innym osobom, z wyjątkiem przypadku udostępnienia konta małżonkowi Użytkownika poprzez umieszczenie danych małżonka Użytkownika w odpowiednim formularzu. Małżonkowie korzystający z Konta ponoszą odpowiedzialność solidarną za działania podejmowane w ramach tego Konta.
 7. Użytkownik, który uzyskał dostęp do serii wykładów na stronie www.koal.pl zobowiązuje się, że nie będzie:

  a) Kopiować, używać, ujawniać, rozpowszechniać ani dystrybuować żadnych informacji oraz treści objętych prawami autorskimi firmy KOAL takich, jak zamieszczone na stronie fotografie, nagrania audio oraz wideo, jak również grafiki, projekty, teksty, broszury, szata graficzna itp. uzyskanych z Usług, bezpośrednio lub za pośrednictwem osób trzecich (takich jak wyszukiwarki internetowe) bez wyraźnej zgody upoważnionych przedstawicieli firmy KOAL;
  b) Ujawniać wskazanych wyżej informacji oraz treści bez posiadania zgody do ich ujawniania (takich jak informacje poufne innych osób oraz treści prawnie chronione stanowiące autorskie prawa majątkowe firmy KOAL);
  c) Naruszać praw własności intelektualnej innych osób, w tym praw autorskich, patentów, znaków handlowych, tajemnic handlowych ani innych praw własności. Kopiować lub rozpowszechniać publikacji lub innych treści bez stosownego, pisemnego pozwolenia na ich publikację udzielonego przez firmę KOAL;
  d) Naruszać praw własności intelektualnej ani innych praw firmy KOAL, w tym kopiować ani dystrybuować edukacyjnych / szkoleniowych filmów wideo ani innych materiałów.
   
 8. Użytkownik, o którym mowa w punkcie 7. oświadcza, iż zapoznał się z treścią przedmiotowego regulaminu, rozumie oraz akceptuje jego treść.
   
 9. Firma KOAL zobowiązuje się do dostarczenia Użytkownikowi, który wykupi dostęp do treści w serwisie www.koal.pl, serii wykładów w formie filmu - przekazu audio i wideo z zakresu transportu drogowego, o tematyce: przygotowanie do egzaminu Państwowego na Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźnika Drogowego
  przez okres 14 dni oraz wysłania za pośrednictwem poczty dodatkowych materiałów szkoleniowych niezbędnych do egzaminu.
   
 10. Odtwarzanie materiałów szkoleniowych zostanie udostępnione Zamawiającemu pod adresem IP, na którym została dokonana rejestracja w serwisie koal.pl.
 11. Zamawiający szkolenie jest zobowiązany do wprowadzenia daty rozpoczęcia kursu na platformie www.koal.pl w terminie do 30 dni kalendarzowych. W przypadku nie ustalenia daty startu szkolenia zamawiający nie będzie miał dalszej możliwości uczestnictwa w szkoleniu a koszty kursu, które poniósł zamawiający nie zostaną mu zwrócone.
 12. Preferowana przeglądarka internetowa to Google Chrome lub Mozilla Firefox. W przypadku potrzeby dostosowania przeglądarki na urządzeniu, na którym uruchomiony został kurs, Użytkownik zobowiązany jest to zrobić na czas trwania szkolenia.
   
 13. Faktura za usługę zostanie automatycznie dostarczona drogą mailową na adres mailowy podany przy rejestracji w polu 'Email (login do kursu - zapamiętaj lub zapisz)'
 14. Firma Koal nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez zamawiającego błędnych danych w formularzu do faktury.
 15. W przypadku nie wpisania danych dotyczących faktury na adres zamawiającego zostanie wysłany drogą pocztową paragon fiskalny

 

WARUNKI KORZYSTANIA Z PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH NA STRONIE WWW.KOAL.PL

Akceptant – Koal Violetta Jankowska ul. Długie Ogrody 18/U01 80-765 Gdańsk NIP: 713-246-30-02 Płatnik/Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonuje zapłaty za towary lub usługi oferowane przez Akceptanta Serwis/Serwis Przelewy24 – internetowy serwis usługowy, pośredniczącym w przekazywaniu płatności pomiędzy Płatnikiem i Akceptantem. Płatność – dokonywana przez Płatnika indywidualna zapłata na rzecz Akceptanta z wykorzystaniem Systemu. Każda płatność jest określona w Systemie, co najmniej poprzez: numer Płatności, kwotę, Identyfikator, metodę. Płatności mogą przyjmować w serwisie Przelewy24 następujące statusy: ▪ Oczekująca – płatność oczekująca na wpłatę, ▪ Weryfikowana – płatność wpłacona, podlegająca dodatkowej weryfikacji ze względów bezpieczeństwa, ▪ Do wykorzystania/Przedpłata – płatność opłacona, która oczekuje na przekazanie potwierdzenia do Sprzedawcy, ▪ Dokonana – Płatność opłacona i potwierdzenie wysłane do Sprzedawcy, ▪ Błędna – Płatność zakończona błędem zwróconym przez Instytucję pośredniczącą lub bez poprawnej wpłaty. ▪ Zwrócona – zwrócona Klientowi z konta Serwisu Panel transakcyjny – Panel dostępny dla Płatnika w celu wyboru formy płatności oraz przekierowania do Instytucji pośredniczącej. Instytucja pośrednicząca – dostawca Usług Płatniczych lub inny podmiot, za pośrednictwem którego Płatnik przekazuje PayPro SA (PayPro) środki pieniężne dla celów zapłaty Akceptantowi, w szczególności Agant Płatniczy, bank, centrum autoryzacyjno – rozliczeniowe, operator pocztowy, biuro usług płatniczych. Dzień Roboczy (Dzień Roboczy Dostawcy Odbiorcy) – dzień w godzinach pracy DialCom24, PayPro z wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy, w którym działalność operacyjną prowadzi jednostka DialCom24., PayPro wykonująca czynności przewidziane postanowieniem Regulaminu odwołującym się do określenia „Dzień Roboczy” ▪

 1. Postanowienia ogólne

  1) Serwis Przelewy24 jest wykorzystywany przez firmę PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, tel. (61)847-52-64, fax: (61)847-08-38, WWW: www.przelewy24.pl, e-mail: serwis@przelewy24.pl. PayPro SA – wpisana jest do Krajowej Instytucji Płatniczej do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014
  2) Serwis Przelewy24 udostępnia Klientom różnorodne metody wykonywania Płatności, przyjmuje Płatności Klientów, potwierdza Sprzedawcy zrealizowanie Płatności i przekazuje te Płatności na konto Sprzedawcy.
  3) Każda Płatność inicjowana w serwisie Przelewy24 otrzymuje niepowtarzalny numer Płatności oraz hasło nadawane przez Serwis. Klient winien zachować ten numer i hasło dla celów kontroli stanu tej Płatności, zapłaty poprzez przedpłatę powstałą z tej płatności oraz reklamacji płatności.
  4) Każda wpłata dokonana na jedno z kont bankowych PayPro lub jej Agenta Płatniczego jest dedykowana na realizację wyłącznie tej Płatności, której numer został wprowadzony jako tytuł wpłaty. W przypadku podania w tytule przelewu błędnego numeru Płatności DialCom24, PayPro nie ponosi odpowiedzialności za cel na jaki pójdą wpłacone środki.
  5) Na wykonanie płatności w serwisie Klient otrzymuje wskazany w panelu transakcyjnym czas. W tym okresie Serwis oczekuje na potwierdzenie wykonania płatności. Po otrzymaniu potwierdzenia Serwis informuje Klienta i system Akceptanta o poprawnym wykonaniu płatności.
  6) Potwierdzenie płatności w serwisie Przelewy24 zapewniają Instytucje pośredniczące: 1. a) dla płatności przy pomocy kart płatniczych lub portfela elektronicznego – serwery operatorów tych płatności, współpracujących z serwisem Przelewy24
  7) Serwis nie gwarantuje realizacji Płatności w czasie rzeczywistym w przypadku nie działania systemu Instytucji pośredniczącej, przerw technicznych leżących po stronie Instytucji pośredniczącej, próby realizacji Płatności poza godzinami księgowania przelewów wewnętrznych danego banku lub zmian realizowanych po stronie Instytucji pośredniczącej, które mają wpływ na działanie serwisu. Roszczenia wynikające z powyższych okoliczności przysługują Płatnikowi wobec Instytucji pośredniczącej, zgodnie z umową zawartą przez Płatnika z Instytucją pośredniczącą oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  8) Serwis nie gwarantuje realizacji Płatności w czasie rzeczywistym w przypadku nie zastosowania się podczas realizacji Płatności do instrukcji widocznych w panelu transakcyjnym oraz na stronach Instytucji pośredniczących.
  9) Serwis Przelewy24 nie udostępnia danych identyfikacyjnych (osobowych, adresowych, firmowych) Klientów, zgromadzonych w serwisie. Dane te są wykorzystywane tylko w przypadku zwrotu należności lub reklamacji i tylko do realizacji tych operacji.
  10) Pośrednictwo serwisu Przelewy24 w przekazywaniu Płatności Płatników poprzez konta Serwisu nie upoważnia Płatników do dochodzenia odsetek od wpłat umieszczonych tymczasowo na kontach Serwisu.
  11) Klientem Serwisu może być wyłącznie osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
  12) Serwis Przelewy24 nie jest stroną umowy ani stosunków prawnych pomiędzy Płatnikiem a Akceptantem w szczególności umowy sprzedaży i z tych tytułów nie ponosi żadnych odpowiedzialności. W szczególności nie ponosi on żadnej odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez Akceptanta, jak i wobec Akceptanta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez Płatnika.
  13) Koszt zwrotu błędnej wpłaty oraz przedpłaty utworzonej przelewem wynosi 2 zł (dwa złote). W przypadku błędnej wpłaty lub przedpłaty wykonanej przez Płatnika pocztowym przekazem pieniężnym koszt zwrotu zwiększa się o opłatę przekazu pieniężnego na adres pocztowy Płatnika, wg cennika Poczty Polskiej. W przypadku błędnej wpłaty lub przedpłaty wykonanej przez Płatnika kartą płatniczą koszt zwrotu wynosi 2,9 % wartości przedpłaty. W przypadku zwrotu błędnej wpłaty lub przedpłaty na konto za granicą Polski, koszt przelewu pokrywa odbiorca. ▪
   
 2. Reklamacje

  1) Reklamacje Płatności przyjmowane są w formie pisemnej na adres e-mail: serwis@przelewy24.pl i winny zawierać: adres e-mail Płatnika, numer Płatności, kwotę Płatności, nazwisko i imię właściciela konta bankowego (karty płatniczej), datę Płatności oraz nazwę banku, na konto którego skierowana została płatność Płatnika (w przypadku płatności kartą płatniczą – nazwa karty). 2) Serwis Przelewy24 zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w czasie nie dłuższym niż 14 dni. Czas rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji od Instytucji pośredniczących. ▪ 3. Postanowienia końcowe 1) Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń, wynikających z korzystania z usług Spółki, przysługuje po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego, zgodnie z par.2.
  2) Dla wszelkich sporów wynikłych z Regulaminu, jak i wszelkich stosunków prawnych wynikających z czynności dokonywanych w celu jej wykonania, wyłącznie właściwy jest sąd właściwy dla siedziby PayPro.
  3) Czynności dokonywane w ramach Serwisu Przelewy24 nie mają charakteru czynności bankowych. Przystąpienie do Serwisu nie jest związane z otwarciem rachunku bankowego w rozumieniu Kodeksu cywilnego (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z póżn. zm.) oraz ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 1997 r. Nr 140, poz. 939).
  4) Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu do obsługi płatności za sprzedaż towarów lub świadczenie usług niezgodnych z przepisami prawa, w szczególności naruszających prawa własności osób trzecich, jak również nie dopuszczonych do obrotu handlowego na terenie Unii Europejskiej, jak i wykorzystywanie do obsługi płatności z tytułu dostępu do treści pornograficznych.
  5) Osoby wykonujące płatności poprzez serwis Przelewy24 wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań oraz spółkę DialCom24 Sp. z o.o., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, w celach związanych wyłącznie z działalnością serwisu.
  6) Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883) jest PayPro oraz DialCom24.
  7) Osoby wykonujące płatności przez serwis Przelewy24 wyrażają zgodę na otrzymanie potwierdzenia Płatności w formie maila, o którego treści i zawartości decyduje wyłącznie serwis Przelewy24 

  KORZYSTAJĄC Z OFERTY AKCEPTUJESZ NINIEJSZY REGULAMIN


Gotowy żeby zacząć?

Dołącz do tysięcy osób, które dzięki wspaniałemu przygotowaniu w firmie KOAL zdobyli Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźnika Drogowego
Zacznij kurs już dzisiajInformacja:
Odtwarzanie materiałów szkoleniowych zostanie udostępnione Zamawiającemu pod adresem IP, na którym została dokonana rejestracja w serwisie koal.pl.